บริการโลจิสติกส์โซลูชั่น

เรียนผู้ใช้ SHOPLINE ทุกท่าน

ขอขอบคุณที่สมัครบริการโลจิสติกส์กับ SHOPLINE (SL logistic) เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของเรา โปรดดำเนินขั้นตอนการสมัครให้เสร็จสิ้นดังต่อไปนี้: 


3 ขั้นตอนในการดำเนินการ:

ขั้นตอนที่ 1: อ่านข้อตกลงผู้ใช้ SHOPLINE

ขั้นตอนที่ 2: กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วคลิก "ยืนยัน"

ขั้นตอนที่ 3: เราจะตรวจสอบข้อมูลของคุณและการขนส่ง SL ที่ใช้งานอยู่ในร้านค้า SHOPLINE ของคุณ

แบบฟอร์มสมัครบริการโลจิสติกส์ SHOPLINE

SHOPLINE โลจิสติกส์ - ข้อตกลงผู้ใช้งาน

             ยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการช๊อปไลน์ โลจิกสติกส์โซลูชันบนแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ของ ช๊อปไลน์ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันของช๊อปไลน์ ฉบับนี้ (“สัญญา”) เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่าน ในฐานะผู้ค้า (ตามที่จะได้นิยามไว้ต่อไปในที่นี้) ตามสัญญานี้ และบริษัท ช๊อปไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

(“ช๊อปไลน์”) ท่านควรอ่านสัญญานี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเลือกใช้บริการตามสัญญานี้ เมื่อท่านเลือกใช้บริการบนแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ ด้วยการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายแล้ว ให้ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญานี้ และตกลงที่จะใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันของช๊อปไลน์ และยอมรับบริการโลจิสติกส์เฉพาะเจาะจงที่จัดให้โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่โมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ กำหนด


             Welcome and thank you for choosing SHOPLINE’s Logistics Solution Services on the SHOPLINE Logistics Platform. This SHOPLINE Logistics Solution Service Agreement (this “Agreement”) is a legally binding agreement between you, being the Merchant (as defined below) hereunder, and SHOPLINE (THAILAND) CO., LTD. (“SHOPLINE”). You should carefully read this Agreement before choosing the services hereunder. By choosing the services on the SHOPLINE Logistics Platform by checking the checkbox, you have executed this Agreement and have agreed to use SHOPLINE’s Logistics Solution Services, and to accept specific logistics services provided by the Logistics Service Providers assigned by SHOPLINE Logistics Module.


     ถ้าท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โปรดสอบถามผ่านช่องทางบริการลูกค้าของช๊อปไลน์ และเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ท่านทราบ ถ้าท่านไม่เห็นพ้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของสัญญานี้ หรือท่านไม่สามารถทำความเข้าใจคำอธิบายของช๊อปไลน์ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง โปรดอย่าดำเนินการต่อ


               If you have any questions with respect to the terms and conditions of this Agreement, please inquire through the customer service channels of SHOPLINE, and customer service personnel will explain these terms and conditions to you. If you disagree with any of the terms and conditions of this Agreement, or you are unable to accurately understand SHOPLINE’s explanation of these terms and conditions, please do not proceed further.


             ช๊อปไลน์สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของช๊อปไลน์ แต่เพียงผู้เดียวที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญานี้เป็นครั้งคราวในเวลาใดก็ได้และตามขอบเขตเท่าที่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงยอมรับเข้าผูกพันตามสัญญาที่ได้มีการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น สัญญาฉบับที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ในเวลาที่เราได้โพสต์สัญญานั้นครั้งแรกในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือโดยวิธีการอื่น เราจะส่งคำบอกกล่าวแจ้งให้ท่านทราบหรือจัดให้ท่านได้มีโอกาสตรวจสอบสัญญาฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการอื่น การที่ท่านยังคงใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น ถือเป็นการยอมรับและให้ความยินยอมของท่านต่อการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวแล้ว


                 SHOPLINE reserves the right, in its sole discretion, to modify or revise This Agreement from time to time at any time, and to the extent permitted by applicable law, you agree to be bound by such modifications or revisions. Any such modified or revised version will become effective at the time we first post it on to SHOPLINE Logistics Module or notify you by email or other means. We will give you notification or provide you with the opportunity to review such version by other means. Your continued use of the Logistics Solution Services thereafter will constitute your acceptance of, and consent to, such modifications or revisions.

ผู้ค้าและช๊อปไลน์ ต่อไปในสัญญานี้ให้เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และแต่ละฝ่ายให้เรียกว่า “คู่สัญญา”

The Merchant and SHOPLINE are hereinafter collectively referred to as the “Parties”, and each a “Party”.


           โดยที่ช๊อปไลน์มีความสามารถในการจัดให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซดังกล่าวเพื่อเป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับบริการด้าน โลจิสติกส์/การขนส่ง/คลังสินค้า (เรียกรวมกันว่า “บริการโลจิสติกส์โซลูชัน”) และมีความสามารถในการดำเนินการจัดการทรัพยากรของช๊อปไลน์แบบบูรณาการโดยปรับแต่งให้เฉพาะเจาะจง


               WHEREAS, SHOPLINE is capable of providing such services in the field of e-commerce as solutions related to logistics/transportation/warehousing services (collectively the “Logistics Solution Services”), and is capable of performing integrated management of SHOPLINE’s resources on a customized basis.


               ดังนั้น โดยคำนึงถึงใจความดังกล่าวข้างต้น และสิ่งตอบแทนอื่นที่เหมาะสมและมีคุณค่า ซึ่งคู่สัญญาได้รับไว้และรับทราบไว้ในที่นี้แล้วว่าเป็นสิ่งตอบแทนที่เพียงพอ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้


                 NOW, THEREFORE, in consideration of the premises set forth above and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties agree as follow:1. คำนิยาม

1. Definitions


1.1 “ผู้ซื้อ” หมายถึง ลูกค้าของผู้ค้าที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ร้านค้าของผู้ค้า และจะได้รับพัสดุสินค้าที่จัดส่งให้โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์

1.1. “Buyer” refers to a customer of the Merchant, who purchases Goods from the Merchant’s Store Website and would receive the Parcel of Goods delivered by a Logistics Service Provider.


1.2 “สินค้า” หมายถึง สินค้าที่ผู้ซื้อซื้อจากเว็บไซต์ร้านค้าของผู้ค้า

1.2. “Goods” refers to a commodity that Buyers purchase from the Merchant’s Store Website.


1.3 “ผู้ค้า” หมายถึง บุคคลตามกฎหมายที่ดำเนินการร้านค้าและขายสินค้าในเว็บไซต์ร้านค้า

1.3. “Merchant” refers to any legal entity running a store and selling Goods on Store Website.


1.4 “ผู้ให้บริการโลจิสติกส์” หมายถึง ผู้รับจ้างให้บริการโลจิสติกส์ที่ช๊อปไลน์ใช้เพื่อจัดให้บริการโลจิสติกส์ตามจริงตามสัญญานี้

1.4. “Logistics Service Provider” refers to the logistics services subcontractors used by SHOPLINE to provide actual logistics services hereunder.


1.5 “ค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชัน” หมายถึง ค่าบริการที่ช๊อปไลน์เรียกเก็บสำหรับการจัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชัน และให้รวมถึงค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จัดให้

1.5. “Logistics Solution Service Fee” refers to the service fees which SHOPLINE charges for the provision of the Logistics Solution Services and include the fees and expenses in connection with the logistics services provided by Logistics Service Providers.


1.6 “พัสดุ” หมายถึง พัสดุสินค้าใดที่เมื่อผู้ค้าส่งคำสั่งซื้อเฟสสองเข้าสู่โมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์และผู้ค้าตกลงว่าจ้างช๊อปไลน์ให้จัดให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อแล้ว ผู้ค้าได้บรรจุหีบห่อพัสดุสินค้านั้นอย่างเหมาะสม ปิดผนึก พร้อมแนบใบนำส่งสินค้า และส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสภาพที่ดีเหมาะแก่การขนส่ง ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎของช๊อปไลน์ว่าด้วยบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง

1.6. “Parcel” refers to, upon placing a Phase II Order by the Merchant on the SHOPLINE Logistics Module and the Merchant engaging SHOPLINE to provide Logistics Solution Services for the Goods purchased by the Buyers, any parcel of goods, reasonably packed, sealed and attached with a waybill by the Merchant, and delivered to the Logistics Service Provider in good condition for transportation. The size and weight of the package are subject to the requirements set out in the SHOPLINE Rules in respect of the logistics services of the applicable logistics service provider.


1.7 “คำสั่งซื้อเฟส 1” หมายถึง คำสั่งซื้อที่เกิดจากการที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าในเว็บไซต์ร้านค้าของผู้ค้า

1.7. “Phase I Order” refers to an order generated as a result of a Buyer’s purchase of Goods on the Merchant’s Store Website.


1.8 “คำสั่งซื้อเฟส 2” หมายถึง คำสั่งใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันระหว่างผู้ค้ากับช๊อปไลน์ซึ่งหลังจากผู้ซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อเฟส 1 ให้แก่ผู้ค้า และผู้ค้าได้ส่งคำสั่งใช้บริการดังกล่าวให้แก่ช๊อปไลน์แล้ว ช๊อปไลน์จะจัดเตรียมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งพัสดุตามคำสั่งซื้อเฟส 1 ไปยังสถานที่ตามที่ผู้ค้ากำหนดเพื่อการรับมอบสินค้า

1.8. “Phase II Order” refers to a logistics solution service order between the Merchant and SHOPLINE pursuant to which SHOPLINE will, after a Buyer places a Phase I Order with the Merchant and the Merchant places such order with SHOPLINE, arrange for the relevant Logistics Service Provider to deliver the parcel under the Phase I Order to the venue designated by the Merchant for the receipt of Goods.


1.9 “โมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์” ประกอบด้วย (ก) การแจ้งไปยังผู้ค้าและการสื่อสารกับผู้ค้าทั้งหมดที่ผู้แทนของ ช๊อปไลน์ ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผ่านอีเมล์ของผู้แทนของช๊อปไลน์หรือบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือผ่าน logistics.th@shoplineapp.com และ (ข) ฟังก์ชัน ไซต์ และโมดูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ในเว็บไซต์ของ ช๊อปไลน์ และหน้าแลนดิ้งเพจและไซต์ที่ช๊อปไลน์กำหนดให้แก่ผู้ค้า และหน้าแอดมินแดชบอร์ดในช๊อปไลน์ของผู้ค้าสำหรับเว็บไซต์ร้านค้า

1.9. “SHOPLINE Logistics Module” refers to the aggregations of (a) all notifications to the Merchant and communications with the Merchant conducted by SHOPLINE Representative in person or via SHOPLINE Representative’s email or social media accounts or via logistics.th@shoplineapp.com; and (b) all logistics service-related functions, sites and modules in SHOPLINE’s website and landing pages and sites assigned to the Merchant by SHOPLINE, and the Merchant’s SHOPLINE admin dashboard of Store Website.


1.10 “ผู้แทนของช๊อปไลน์” หมายถึง พนักงานรายใดของช๊อปไลน์ หรือบริษัทในเครือของช๊อปไลน์ที่ช๊อปไลน์กำหนดให้ (ก) ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของช๊อปไลน์ให้แก่ผู้ค้า (ข) จัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันตามสัญญานี้ และ (ค) ดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญานี้ในนามของช๊อปไลน์ตามสัญญานี้ ผู้แทนของช๊อปไลน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้า ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงนาย Harry Dong (harry@shoplineapp.com) นาย Nemo Liu (nemo@shoplineapp.com) และนาง/นางสาว Olivia Zhong (olivia@shoplineapp.com) ช๊อปไลน์อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มผู้แทนของช๊อปไลน์เป็นครั้งคราวโดยจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไปยังผู้ค้าหรือไม่ก็ได้

1.10. “SHOPLINE Representative” refers to any employee of SHOPLINE or its affiliates that is designated by SHOPLINE to (a) serve as SHOPLINE’s points of contract for the Merchant; (b) provide the Logistics Solution Services hereunder, and (c) execute the terms hereunder on behalf of SHOPLINE. Under this Agreement, SHOPLINE Representatives with respect to the Merchant include but are not limited to Harry Dong (harry@shoplineapp.com), Nemo Liu (nemo@shoplineapp.com) and Olivia Zhong (olivia@shoplineapp.com). SHOPLINE Representative may be changed or altered by SHOPLINE from time to time with or without prior written notice to the Merchant.


1.11 “กฎของช๊อปไลน์” หมายถึง สัญญา กฎ มาตรฐาน กระบวนการ และเทมเพลตที่ออกโดยช๊อปไลน์และแจ้งให้ผู้ค้าทราบผ่านทางผู้แทนของช๊อปไลน์ หรือเผยแพร่ไว้ในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์เป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงกระบวนการและกฎเกี่ยวกับข้อจำกัด การร้องเรียน และค่าชดเชย กฎของช๊อปไลน์จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการออกกฎนั้นและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ กฎของช๊อปไลน์ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่ผู้ค้าส่งมาหลังจากการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ถ้าผู้ค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าวนั้น ผู้ค้าจะต้องหยุดส่งคำสั่งซื้อเฟส 2 ใหม่เข้ามาหลังจากที่มีการแก้ไข ถ้าผู้ค้ายังคงส่งคำสั่งซื้อเฟส 2 เข้ามาหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎของช๊อปไลน์ให้ถือว่าผู้ค้าได้ยอมรับสัญญาหรือกฎที่ได้มีการแก้ไขนั้นแล้ว

1.11. “SHOPLINE Rules” refer to agreements, rules, standards, process and templates issued by SHOPLINE and notified to the Merchant by SHOPLINE Representative or published on SHOPLINE Logistics Module from time to time, including but not limited to the process and rules about the restriction, complaint and compensation. SHOPLINE Rules shall become effective immediately upon their issuance and shall constitute an integral part of this Agreement. The updated SHOPLINE Rules shall be applicable to the Phase II Orders placed by the Merchant after such update. If the Merchant disagrees with such revision, it shall stop placing new Phase II Orders following the revision. If the Merchant continues to place Phase II Orders after the update of SHOPLINE Rules, the Merchant is deemed to have accepted the revised agreement or rules.


1.12 “เว็บไซต์ร้านค้า” หมายถึง เว็บไซต์ร้านค้าอีคอมเมิร์ซออนไลน์ของผู้ค้าที่ขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนโดยช๊อปไลน์หรือบริษัทในเครือของช๊อปไลน์

1.12. “Store Website” refers to the Merchant’s online e-commerce store website powered and supported by SHOPLINE or its affiliates.2. ขอบเขตบริการและข้อผูกพัน

2. Service scope and commitments


2.1 ช๊อปไลน์ตกลงดำเนินการจัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันตามสัญญานี้ และดำเนินการให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของ

ช๊อปไลน์ ขนส่งและจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ในการจัดส่งตามที่ผู้ค้ากำหนด

2.1. SHOPLINE agrees to undertake Logistics Solution Services pursuant to this Agreement and cause the Logistics Service Provider of SHOPLINE to transport and deliver the Parcel to the delivery address designated by the Merchant.


2.2 บริการที่ช๊อปไลน์จัดให้แก่ผู้ค้าจะรวมถึงบริการดังต่อไปนี้

2.2. Services to be provided by SHOPLINE to the Merchant shall include:


2.2.1 ช๊อปไลน์จะเลือกโลจิสติกส์โซลูชันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจะซื้อบริการโล-จิสติกส์เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ค้าโดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการโซลูชั่นสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) ซึ่งบริการดังกล่าวจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการขนส่งพัสดุขาเข้า การจัดการ การจัดส่งจากคลังสินค้า การเก็บเงินสดปลายทางเมื่อส่งมอบสินค้า การขนส่งระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และการจัดส่งในประเทศปลายทาง

2.2.1. SHOPLINE will select for the Merchant the optimal logistics solution through data accumulation and analysis, and will, through cooperation with the Logistics Service Provider involved in the supply chain management service solution, purchase for the Merchant the specific logistics services, which services shall include but not limited to the Parcel’s inbound, handling, dispatch from warehouse, cash on deliver, international transportation, customs clearance in the country of departure and country of destination, and delivery in the country of destination;


2.2.2 ผู้ค้าอาจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์และสถานะพัสดุและยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ให้บริการโลจิส- ติกส์ด้วยการส่งอีเมลไปยังผู้แทนของช๊อปไลน์หรือผ่านโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ ตามกฎของช๊อปไลน์ว่าด้วยบริการโล-

จิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.2. The Merchant may, via email to SHOPLINE Representative or through the SHOPLINE Logistics Module, inquire about the details of the logistics services and status of the Parcel and lodge complaints about Logistics Service Providers in accordance with the SHOPLINE Rules in respect of the logistics services of the applicable Logistics Service Provider;


2.2.3 บริการอื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแห่งสัญญานี้ได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

2.2.3. Other services as set forth hereunder or agreed upon by the Parties hereto otherwise.


2.3 ทั้งช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไม่ต้องแบกรับบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเสียหายหรือความสูญเสียใดแก่พัสดุที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ซื้อมิได้รับมอบพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.3. Neither SHOPLINE nor Logistics Service Providers bear those risks as to any damage or loss of the Parcel which take place after the Buyers have failed to take delivery of the Parcel within the prescribed time frame.3. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

3. Service fee and settlement


3.1 ค่าบริการ

3.1. Service fee


3.1.1 ค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันที่เรียกเก็บตามสัญญานี้อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์หรือโดยประการอื่นตามที่ผู้แทนของช๊อปไลน์แจ้งให้ผู้ค้าทราบ โดยสัญญานี้ ผู้ค้าตกลงและยอมรับอัตราการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องในการเรียกเก็บค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันตามที่ผู้แทนของช๊อปไลน์แจ้งหรือตามที่เผยแพร่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องของช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงสินค้าต้องห้าม กำหนดเวลาในการยื่นข้อเรียกร้อง และข้อจำกัดความรับผิด ฯลฯ)

3.1.1. The Logistics Solution Service Fee charged in this Agreement is based on the information available on the SHOPLINE Logistics Module or otherwise notified to the Merchant by SHOPLINE Representative. The Merchant hereby agrees to and accepts the applicable charging rate for the Logistics Solution Service Fee notified by SHOPLINE Representative or published in SHOPLINE’s and Logistics Service Providers' corresponding terms and conditions of service (including but not limited to prohibited goods, time limit for claims and limitation of liability, etc.).


3.1.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันช๊อปไลน์จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ หรือให้ผู้แทนของช๊อปไลน์แจ้งให้ผู้ค้าทราบในเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลทันทีหลังจากมีการเผยแพร่หรือการแจ้งและมีการปรับปรุงแก้ไขอัตราดังกล่าว อัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วให้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่ผู้ค้าส่งมาหลังจากมีการเผยแพร่หรือการแจ้งและมีการปรับปรุงแก้ไขอัตราการเรียกเก็บนั้นแล้ว ถ้าผู้ค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้ค้าจะต้องหยุดส่งคำสั่งซื้อเฟส 2 ใหม่เข้ามา ถ้าผู้ค้ายังคงส่งคำสั่งซื้อเฟส 2 ใหม่เข้ามา ให้ถือว่าผู้ค้าได้ยอมรับอัตราการเรียกเก็บเงินค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนั้นแล้ว

3.1.2. In case of any change to the charging rate for the Logistics Solution Service Fee, SHOPLINE shall publish such changes on SHOPLINE Logistics Module or have SHOPLINE Representative notify the Merchant in a timely manner. Such changes shall take effect immediately after the publication or notification and update thereof. The updated charging rate for the Logistics Solution Service Fee shall be applicable to Phase II Orders placed by the Merchant after the publication or notification and update of charging rate. If the Merchant disagrees with such change, it shall stop placing new Phase II Orders.. By placing new Phase II Orders, the Merchant shall be deemed to accept the updated charging rate for the Logistics Solution Service Fee.


3.1.3 นอกเหนือจากค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชัน ถ้าผู้ค้าต้องเสียภาษี ค่าใช้จ่าย หรือเบี้ยปรับเพิ่มเติม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนหรือการดำเนินการ ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าปรับที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ในกรณีการห้ามหรือการจำกัดการส่งสินค้าผิดกฎหมายหรือสิ่งของอื่นที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ/ภูมิภาคที่นำเข้า/ส่งออก) ช๊อปไลน์มีสิทธิแจ้งผู้ค้าเป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแจ้งทางอีเมล การแจ้งผ่านโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ หรือโดยผู้แทนของช๊อปไลน์) เพื่อเรียกร้องให้ผู้ค้าจ่ายภาษี ค่าใช้จ่าย และเบี้ยปรับเช่นว่านั้น หรือดำเนินการโดยดุลพินิจเด็ดขาดของช๊อปไลน์ในการหักเงินดังกล่าวจากเงินจำนวนใดที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ค้าตามข้อ 3.2

3.1.3. In addition to the Logistics Solution Service Fee, if the Merchant incurs additional taxes, expenses or penalties (including but not limited to the Merchants’ illegal consignment embargoes/restrictions or other items that violate import/export country/region laws and regulations, all fees related to return or processing, related taxes and fees, fines charged by government agencies, etc.), SHOPLINE has the right to notify the Merchant in writing (including but not limited to email, notification through SHOPLINE Logistics Module or by SHOPLINE Representative) to demand the Merchant to pay such taxes, expenses and penalties, or in SHOPLINE’s absolute discretion, deduct the same from any amount payable to the Merchant in accordance with Article 3.2.


3.2 การชำระค่าบริการ

3.2. Fee settlement


3.2.1 การชำระค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันที่เรียกเก็บตามสัญญานี้อ้างอิงตามประกาศที่ผู้แทนของช๊อปไลน์แจ้งไปยังผู้ค้าหรือตามข้อมูลที่มีอยู่ในหน้าเพจเกี่ยวกับการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วยการชำระค่าบริการช๊อปไลน์ จะแจ้งให้ผู้ค้าทราบทางอีเมล์หรือแจ้งผ่านโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์  ถ้าผู้ค้าใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันที่เกี่ยวข้องหลังจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วยการชำระค่าบริการ ให้ถือว่าผู้ค้าได้ตกลงยอมรับกฎว่าด้วยการชำระค่าบริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

3.2.1. The settlement of Logistics Solution Service Fee charged in this agreement is based on the notification made to the Merchant by SHOPLINE Representative or the information available on the Logistics Service Provider selection page in SHOPLINE Logistics Module. If there are changes to the settlement rules, SHOPLINE will notify the Merchant by email or notification through SHOPLINE Logistics Module. If the Merchant uses the corresponding Logistics Solution Services after the notification of the change of the settlement rules, it will be deemed to agree to the changed settlement rules.


3.2.2 ช๊อปไลน์อาจดำเนินการตามดุลพินิจเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะหักเงินจำนวนใดที่ถึงกำหนดที่ผู้ค้าจะต้องชำระให้แก่ช๊อปไลน์ตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าบริการโลจิสติกส์โซลูชันและภาษี ค่าใช้จ่าย หรือเบี้ยปรับใดที่ผู้ค้าจะต้องชำระ จากเงินคงเหลือหรือเงินจำนวนใดที่ถึงกำหนดที่ช๊อปไลน์จะต้องชำระให้แก่ผู้ค้า

3.2.2. SHOPLINE may, in its absolute and sole discretion, deduct from the balance or amount due from SHOPLINE to the Merchant any monies due from the Merchant to SHOPLINE hereunder including, but not limited to, the Logistics Solution Service Fee and any taxes, expenses or penalties payable by the Merchant.4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

4. Rights and Obligations of Both Parties


4.1 สิทธิและหน้าที่ของผู้ค้า

4.1. Rights and Obligations of Merchant


4.1.1 ผู้ค้าตกลงและรับประกันว่าผู้ค้าจะจัดให้ชื่อตามกฎหมายที่ครบถ้วน ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกต้องสมบูรณ์ และข้อมูลในการติดต่อ ตลอดจนเอกสารประกอบใดที่ช๊อปไลน์ร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ค้ารับรองว่าข้อมูลที่ผู้ค้าจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้า (ตัวอย่างเช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ) มีความถูกต้องและครบถ้วน ช๊อปไลน์จะไม่ต้องรับผิดใดต่อความล้มเหลวในการจัดส่งสินค้าหรือการจัดส่งผิดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ค้าจัดให้ผิดพลาดหรืออ่านไม่ออก

4.1.1. The Merchant agrees to and warrants that it will provide SHOPLINE with its full legal name, valid bank account information and contact information as well as any supporting documents requested by SHOPLINE, for the purpose of the performance of this Agreement. Merchant represents that the information provided by Merchant for the purpose of delivery of Goods (e.g. the recipient’s name and address) is accurate and complete. SHOPLINE does not assume any liability for a failure to make delivery or a wrong delivery caused by any erroneous or illegible information provided by Merchant.


4.1.2 ผู้ค้าตระหนักและตกลงว่าการลงนามสัญญานี้มิได้ทำให้ช๊อปไลน์กลายเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมระหว่างผู้ค้าและ ผู้ซื้อ ช๊อปไลน์เพียงแต่จัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันสำหรับธุรกรรมที่รองรับตามสัญญานี้เท่านั้น และมิได้ให้คำรับประกันใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อความชอบด้วยกฎหมายและความสมบูรณ์ของกิจกรรมของผู้ค้า หรือความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และคุณภาพของสินค้า ผู้ค้าจะต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสินค้าของตนทั้งหมด

4.1.2. The Merchant is aware and agrees that signing this Agreement does not make SHOPLINE a party to the transactions between the Merchant and the Buyers. SHOPLINE only provides Logistics Solution Services with respect to the underlying transactions in accordance with this Agreement, and does not provide any explicit or implicit warranty for the legality and validity of the Merchant’s activities or the authenticity, legality, and quality of the Goods. The Merchant shall be solely responsible and liable for all of its Goods.


4.1.3 ผู้ค้ารับรองต่อช๊อปไลน์ว่าพัสดุและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์โซลูชันที่ผู้ค้าได้รับบริการจากช๊อปไลน์นั้น

4.1.3. The Merchant undertakes to SHOPLINE that the Parcels and Goods in relation to the Logistics Solution Services it acquires from SHOPLINE:


(1) ไม่มีสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดในการส่งตามกฎหมายและข้อบังคับใดของประเทศหรือดินแดนที่ผู้ค้าหรือผู้ซื้อตั้งอยู่

(1) Contain no prohibited or restricted mailing items under any laws and regulations of the country or territory where the Merchant or the Buyer is located;


(2) มิได้ละเมิดสิทธิและส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายใดของบุคคลภายนอก (โดยวิธีการปลอมแปลง เป็นต้น)

(2) Do not infringe any legitimate rights and interests of a third party (by way of counterfeiting, etc.).


4.1.4 ผู้ค้ารับรองต่อช๊อปไลน์ว่าผู้ค้าจะปฏิบัติตามกฎของช๊อปไลน์(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขใดต่อกฎนั้น) โดยตลอดเวลา และจะทบทวนและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ต่อกฎของ SHOPLINE ด้วยตนเอง

4.1.4. The Merchant undertakes to SHOPLINE that it will comply with SHOPLINE Rules (including any changes and updates thereto) at all times and will review and understand of its own accord any changes and updates to SHOPLINE Rules.


4.2 สิทธิและหน้าที่ของช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์

4.2. Rights and Obligation of SHOPLINE and Logistics Service Providers


4.2.1 ช๊อปไลน์จะไม่ให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันสำหรับสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดในการส่ง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะไม่ยอมรับสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดในการส่ง ขอบเขตสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดในการส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์นั้นๆ ตามจริง ถ้ามีความขัดแย้งใดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าสิ่งของเฉพาะเจาะจงรายการหนึ่งรายการใดถือเป็นสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดตามที่กล่าวถึงข้างต้นหรือไม่ ให้บังคับใช้ตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามที่ผู้แทนของช๊อปไลน์แจ้งให้ผู้ค้าทราบเป็นครั้งคราว ในกรณีที่พบสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องจำกัดในการส่ง ผู้ค้ารับทราบว่าช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีสิทธิจัดการกับสินค้าและพัสดุตามข้อ 4.2.2 ได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อการผิดสัญญาไม่ว่าในทางใดก็ตาม

4.2.1. SHOPLINE will not provide Logistics Solution Services for prohibited or restricted mailing items. The Logistics Service Providers will not accept prohibited or restricted mailing items. Scope of prohibited or restricted mailing items shall refer to the regulations of the countries or regions where relevant actual logistics services are involved. If there exists any disagreement between both Parties regarding whether a specific item is the restricted or prohibited item as mentioned above, the relevant Logistics Service Provider’s guideline or policy, as notified by SHOPLINE Representative to the Merchant from time to time, shall prevail. In case that any prohibited or restricted mailing items are found, the Merchant acknowledges that SHOPLINE and Logistics Service Providers will be entitled to deal with the Goods and Parcels in accordance with Article 4.2.2 without being held liable for breach of contract in any way whatsoever.


4.2.2 เมื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้รับพัสดุ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะตรวจสอบว่าหีบห่อบรรจุภายนอกของพัสดุยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาจแกะหีบห่อและตรวจสอบพัสดุหรือสินค้าที่ผู้ค้าจัดส่งเพื่อตรวจสอบว่ามีสินค้าใดที่ต้องห้าม/ต้องจำกัดในการส่งหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดหรือไม่ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างพัสดุกับข้อมูลที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเสียหายใดต่อหีบห่อภายนอกของพัสดุ (ตัวอย่างเช่น ความเสียหายหรือการเสียรูปใดของหีบห่อภายนอกอย่างร้ายแรง การไม่ปฏิบัติตามข้อบ่งชี้จำเพาะว่าด้วยปริมาตรหรือน้ำหนักสูงสุด การสูญหายของข้อมูลในใบส่งสินค้า หรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับสินค้าใดที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการส่งออกโดยชัดแจ้งตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ ต่อไปในสัญญานี้เรียกรวมกันว่า “พัสดุที่มีปัญหา”) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับพัสดุ และปฏิเสธไม่ให้บริการโลจิสติกส์ตามคำสั่งซื้อเฟส 2 แก่ผู้ค้าโดยไม่ต้องรับผิดต่อการผิดสัญญา พัสดุที่มีปัญหาซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ปฏิเสธไม่ยอมรับนั้นจะถูกส่งคืนให้แก่ผู้ค้าโดยบริษัทให้บริการขนส่งที่ได้รับอนุญาตจากผู้ค้าด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวช๊อปไลน์จะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ค้า ถ้าผู้ให้บริการโลจิสติกส์พบพัสดุที่มีปัญหาหลังจากได้ยอมรับไว้แล้ว ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีสิทธิส่งคืนพัสดุที่มีปัญหาให้แก่ผู้ค้าด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ค้าแต่เพียงผู้เดียวช๊อปไลน์จะเรียกเก็บจากผู้ค้าหรือส่งต่อให้ผู้ค้ารับผิดชอบค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นโดยช๊อปไลน์หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามข้อ 3.1.1 ของสัญญานี้

4.2.2. When the Logistics Service Provider receives a Parcel, the Logistics Service Provider will check whether the outer packing of the Parcel remains in good condition. In addition, the Logistics Service Provider may, during the course of security inspection, unpack and examine the Parcel or Goods dispatched by the Merchant to verify whether they include any prohibited/restricted mailing items or violate any applicable rules or regulations. In case of any disparity between a Parcel and the information specified in the relevant Phase II Order, or any damage in the external package of a Parcel (e.g. any severe damage or deformation of the outer packing, a failure to comply with the maximum volume or weight specifications, loss of information on a delivery order or obvious involvement of any goods whose exportation is expressly prohibited or restricted under laws and regulations, or a violation of air transportation safety regulations, hereinafter collectively referred to as the “Problematic Parcel”), the Logistics Service Provider shall have the right to refuse to accept the Parcel and refuse to provide the Merchant with the logistics services under the Phase II Order, without being held liable for breach of contract. The Problematic Parcel which the Logistics Service Provider refuses to accept will be returned to the Merchant by the courier services company authorized by the Merchant at the Merchant’s sole cost and expense. Under such scenario, SHOPLINE is not liable for any losses incurred by the Merchant. If the Logistics Service Provider discovers the Problematic Parcel after accepting it, the Logistics Service Provider is entitled to return the Problematic Parcels to the Merchant at the Merchant’s sole cost and expense. SHOPLINE will charge or pass through to the Merchant any related freight charge and expense incurred by SHOPLINE or the Logistics Service Provider pursuant to Article 3.1.1 hereof.


4.2.3 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในการให้บริการจัดส่งโดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อเฟส 2 กฎของ

ช๊อปไลน์ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้ผู้ค้าเข้าไปดูได้ที่โมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์แล้วแต่กรณีช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์อาจปรับเปลี่ยนขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในการจัดส่งตามที่จำเป็นเป็นครั้งคราว การที่ผู้ค้ายังคงใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับการปรับเปลี่ยนขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในการจัดส่งแล้ว

4.2.3. The geographic scope of delivery service committed by the Logistics Service Provider is set out in the Phase II Order, the applicable SHOPLINE Rules, or is made available to the Merchant through the SHOPLINE Logistics Module, as the case may be. SHOPLINE and the Logistics Service Provider may adjust the geographic scope of delivery as needed from time to time. The Merchant’s continuing use of Logistics Solution Services constitutes the Merchant’s acceptance of the adjusted geographic scope of delivery.


4.2.4 ช๊อปไลน์อาจทำการปรับปรุงหรือปิดระบบโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ เพื่อการซ่อมบำรุงตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวช๊อปไลน์จะแจ้งให้ผู้ค้าทราบผ่านโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ หรือทางอีเมล หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น การโพสต์ประกาศลงในเว็บไซต์ของช๊อปไลน์) ก่อนการปรับปรุงหรือการปิดระบบเพื่อการซ่อมบำรุง

4.2.4. SHOPLINE may at its own discretion make improvements or downtime maintenance for SHOPLINE Logistics Module. SHOPLINE shall notify the Merchant through SHOPLINE Logistics Module or by email or by other reasonable means (e.g., posting a notice on SHOPLINE website) before relevant improvement or downtime maintenance.


4.2.5 ทั้งช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นจากความผิดใดของผู้ค้า ตัวอย่างเช่น การผิดสัญญานี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการปรับหรือการริบ การทำลาย หรือการยึดพัสดุหรือสินค้าใดที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ค้าจะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการมิให้ช๊อปไลน์ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเสียหายจากข้อเรียกร้องใดของบุคคลภายนอกต่อช๊อปไลน์ หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ค้าหรือการที่ผู้ค้าผิดสัญญานี้

4.2.5. Neither SHOPLINE nor the Logistics Service Providers shall be liable for any loss caused by any fault of the Merchant such as breach of this Agreement (including but not limited to the fine or confiscation, destruction, or seizure in connection with any Parcel or Goods that are alleged to have infringed upon any intellectual property right), in which case the Merchant shall indemnify and hold harmless SHOPLINE or the Logistics Service Provider against any third-party claim against SHOPLINE or the Logistics Service Provider arising from the Merchant’s fault or breach of this Agreement.5. หลักการร้องเรียนและการชดเชย

5. Principles of Complaint and Compensation


5.1 ถ้าผู้ค้ามีข้อข้องใจใดเกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้าอาจส่งอีเมล์ร้องเรียนไปยังกล่องจดหมายของทีมปฏิบัติการโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ (logistics.th@shoplineapp.com) เพื่อเริ่มต้นการร้องเรียนต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์

5.1. If the Merchant has any grievance about the logistics services provided by a Logistics Service Provider under the corresponding Phase II Order, the Merchant may send a complaint email to the mailbox of the SHOPLINE logistics operation team (logistics.th@shoplineapp.com) to initiate a complaint against the Logistics Service provider.


5.2 กำหนดเวลาในการเริ่มการร้องเรียน

5.2. Time limit for initiating a complaint


กำหนดเวลารับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์ตามคำสั่งซื้อเฟส 2 ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎของช๊อปไลน์ ที่ว่าด้วยบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการยอมรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อเฟส 2 นั้นๆ

The time limit for accepting a complaint in respect of the logistics services under a Phase II Order shall be governed by the SHOPLINE Rules in respect of the logistics services of the applicable Logistics Service Provide, and upon its expiration, no complaint in respect of the Phase II Order will be accepted.


5.3 ผู้ค้าจะต้องยื่นข้อร้องเรียนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ตามประเภทของข้อร้องเรียนที่แตกต่างกันตามที่กำหนดไว้ในกฎของช๊อปไลน์ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการร้องเรียนหรือการปฏิเสธไม่รับข้อร้องเรียนเช่นว่านั้นเนื่องจากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว เมื่อทำการยื่นข้อร้องเรียนผู้ค้าจะต้องจัดให้หลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่ช๊อปไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการจัดหาหลักฐาน และจะต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความสูญเสียใดถ้าผู้ค้าไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดไว้เช่นว่านั้น

5.3. The Merchant shall, pursuant to different categories of complaint provided in the applicable SHOPLINE Rules, lodge a complaint against a Logistics Service Provider within the prescribed time limit for relevant complaint, and shall be held liable for any losses as a result of any failure or rejection of such complaint due to lapse of such time limit. The Merchant shall, upon the lodgment of complaint, produce relevant evidence to SHOPLINE within the time limit for production of evidences, and shall be held liable for any consequences and losses if it fails to do so within such prescribed time limit.


5.4 สำหรับข้อร้องเรียนที่ผู้ค้ายื่นหลังจากผู้ซื้อรับมอบพัสดุที่เป็นประเด็นแห่งการร้องเรียนแล้วช๊อปไลน์จะไม่ต้องรับผิดต่อการชดเชยใดๆ สำหรับข้อร้องเรียนนั้นเว้นแต่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

5.4. In relation to a complaint lodged by the Merchant after the Buyer has acknowledged receipt of the underlying Parcel subject to the complaint, SHOPLINE shall not be held liable for any compensation therefor unless otherwise agreed herein.


5.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่ามาตรฐานการชดเชยตามสัญญานี้ให้เป็นไปตามบรรดาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นผู้จัดให้บริการโลจิสติกส์ตามคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่เกี่ยวข้อง

5.5. Both Parties agree that the compensation standard hereunder shall be governed by those respective provisions as have been set forth in terms and conditions and policies of the relevant Logistics Service Providers who provide logistics services under the relevant Phase II Orders.


5.6 ประเภทและมาตรฐานค่าชดเชยให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์นำมาใช้

5.6. The type and standard of compensation shall be subject to the policies adopted by the Logistics Service Providers.6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6. Use of Personal Information


6.1 โดยสัญญานี้ผู้ค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของช๊อปไลน์  (https://shoplineapp.com/about/privacy) ผู้ค้าจะยุติการใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชันใดตามสัญญานี้ในทันทีถ้าผู้ค้าไม่เห็นพ้องด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น

6.1. The Merchant hereby agrees to and accepts the privacy policy of SHOPLINE (https://shoplineapp.com/about/privacy). The Merchant shall discontinue any use of the Logistics Solution Services hereunder immediately, if the Merchant disagree with the above privacy policy.


6.2 ผู้ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่บังคับใช้แก่ผู้ค้าในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ซื้อ ผู้ค้ารับรองเพิ่มเติมว่าผู้ค้าจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และผู้ค้าได้จัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ ซึ่งได้เปิดเผยไว้โดยละเอียดว่าผู้ค้าจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ซื้อและบุคคลอื่นอย่างไร

6.2. The Merchant must comply with all applicable laws and regulations governing Merchant’s collection and use of any personal information of the Buyers. Merchant further undertakes to comply with all applicable privacy laws and that it maintains a publicly accessible privacy policy that accurately discloses how Merchant collect, use, and disclose personal information from the Buyers and others.


6.3 ผู้ค้ารับประกันต่อช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไว้ในที่นี้ว่าผู้ค้าได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้มีการจัดส่งให้แก่ช๊อปไลน์ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ผ่านการส่งคำสั่งซื้อเฟส 2 หรือผ่านวิธีการอื่น และผู้ค้ามีสิทธิและได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่จะจัดให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์

6.3. The Merchant hereby warrants to SHOPLINE and the Logistics Service Providers that it has obtained all requisite consents from the Buyers whose information is provided to SHOPLINE and the Logistics Service Providers through the placement of Phase II Order or otherwise and it has the legal right and authorization to provide such information to SHOPLINE and the Logistics Service Providers.


6.4 ผู้ค้าตกลงต่อไปด้วยว่าช๊อปไลน์อาจดึงข้อมูลจากโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ที่เกี่ยวกับผู้ซื้อและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ในการรับสินค้า ที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ซื้อ ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันและจัดเตรียมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามคำสั่งซื้อเฟส 2 ที่ส่งมาจากผู้ค้า

6.4. The Merchant also agrees that SHOPLINE may, for the purpose of performing the Logistic Solution Services and arranging for the applicable Logistics Service Providers to fulfill Phase II Orders placed by the Merchant, retrieve from SHOPLINE Logistics Module, the information regarding the Buyers and the relevant transaction, including but not limited to name, telephone number, address for the receipt of Goods, email address and the information about his/her identify, etc.7. ความรับผิดจากการผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา

7. Liabilities for Breach of Contract; Termination


7.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญานี้ ซึ่งทำให้เกิดข้อขัดข้องร้ายแรงแก่วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ หรือเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และไม่แก้ไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 15 วันหลังจากได้มีการบอกกล่าวแจ้งการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้กระทำผิดสัญญาในสาระสำคัญ และคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องรับผิดต่อการผิดสัญญาและชดเชยความสูญเสียทางเศรษฐกิจของคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา

7.1. Where either Party breaches this Agreement, which causes the purpose of this Agreement to become frustrated, or where a Party fails to perform its obligations provided herein and fails to remedy such breach within 15 days upon notice thereof, it shall be deemed to have conducted a material breach, and the non-breaching Party shall be entitled to terminate this Agreement. The breaching Party shall assume the liabilities for breach of contract and compensate for the economic losses of the non-breaching Party.


7.2 ช๊อปไลน์จะรับผิดเฉพาะต่อความสูญเสียโดยตรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ค้าที่เป็นผลมาจากการที่ช๊อปไลน์ผิดสัญญานี้หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้เท่านั้น และจะไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามต่อความสูญเสียโดยอ้อม ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญา (incidental loss) หรือความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการสูญเสียรายได้หรือกำไร)

7.2. SHOPLINE shall only be liable for the direct losses incurred by the Merchant as a result of the breach or non-performance of this Agreement by SHOPLINE, and shall not be liable in whatsoever form for any indirect, incidental or consequential losses (including but not limited to the loss of income or profits).


7.3 ถ้าผู้ค้าผิดคำรับรองและคำรับประกันใดตามสัญญานี้ช๊อปไลน์อาจบอกเลิกสัญญานี้โดยให้มีผลทันที และดำเนินการต่อพัสดุของผู้ค้าหรือจำหน่ายพัสดุของผู้ค้าโดยประการอื่นใดตามกฎของช๊อปไลน์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ค้า ในขณะเดียวกันช๊อปไลน์มีสิทธิกำหนดให้ผู้ค้าชดเชยความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ช๊อปไลน์อันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาของผู้ค้า และยุติการให้บริการโลจิสติกส์โซลูชันใดๆ แก่ผู้ค้า

7.3. If the Merchant is in breach of any undertakings and warranties under this Agreement, SHOPLINE may terminate this Agreement with immediate effect and take measures against or otherwise dispose of the Merchant’s Parcel in accordance with the relevant SHOPLINE Rules without being held liable for any losses incurred by the Merchant; meanwhile, SHOPLINE shall have the right to require the Merchant to compensate for all the losses incurred by SHOPLINE as a result of the Merchant’s breach, and cease to provide any Logistics Solution Services to the Merchant.8. การรักษาความลับ

8. Confidentiality


8.1 เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ สัญญานี้ สัญญาเพิ่มเติมใด และเทคนิค ผลทางเทคนิค ราคา ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของช๊อปไลน์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกันตามสัญญานี้ ถือเป็นความลับทางการค้าของ ช๊อปไลน์ และผู้ค้าจะเก็บรักษาความลับทางการค้าของช๊อปไลน์ไว้เป็นความลับ ผู้ค้าจะเก็บรักษาความลับทางการค้าของช๊อปไลน์ ไว้เป็นความลับเว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลใดเช่นว่าต่อตัวแทน พนักงาน ที่ปรึกษา หรือนักบัญชีของตนตามขอบเขตเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามสาระที่มุ่งหมายแห่งสัญญานี้อย่างเหมาะสม หรือการเปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด (โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ค้าจะต้องแจ้งให้ช๊อปไลน์ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลใดที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนเท่าที่จำเป็นต้องเปิดเผยเท่านั้น) ถ้าผู้ค้าหรือตัวแทนหรือพนักงานรายใดของผู้ค้าเปิดเผยความลับทางการค้าใดอันเป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ค้า ผู้ค้าจะต้องรับผิดต่อการผิดสัญญาและจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ช๊อปไลน์สำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนั้น ข้อสัญญารักษาความลับนี้ให้ยังคงมีผลต่อไปหลังจากการสิ้นสุดสัญญานี้หรือการระงับใช้สัญญานี้ชั่วคราว

8.1. Except as otherwise agreed herein, this Agreement, any supplemental agreements and all techniques, technical results, prices, business information and technical information of SHOPLINE involved in the cooperation hereunder shall be deemed trade secrets of SHOPLINE, and the Merchant shall keep confidential SHOPLINE’s trade secrets. The Merchant shall keep SHOPLINE’s trade secrets confidential, except for any disclosure of such information to its agents, employees, consultants, counsels or accountants to the extent necessary for appropriate implementation of the matters contemplated herein, or such disclosure as required by the government authorities (provided that the Merchant shall promptly advise SHOPLINE of any disclosure required by government authorities and only disclose the portion of information that is required to disclose). If the Merchant or any agent or employee thereof discloses any trade secret by breaching its confidentiality obligation, the Merchant shall be liable for breach of contract and indemnify SHOPLINE against all losses resulting therefrom. This confidentiality clause shall survive the termination or suspension of this Agreement.


8.2 สำหรับข้อเสนอแนะ ข้อมูล และสารสนเทศที่ผู้ค้าจัดให้แก่ช๊อปไลน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ โดยสัญญานี้ ผู้ค้าอนุญาตให้สิทธิทั่วโลกอันถาวรและไม่อาจเพิกถอนได้แก่ช๊อปไลน์ในการ (1) ทำซ้ำ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ (2) ทำการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพบริการโลจิสติกส์โซลูชัน

8.2. With respect to all feedback, data and information provided by the Merchant to SHOPLINE during the term of this Agreement, the Merchant hereby grants SHOPLINE the perpetual and irrevocable rights worldwide: (1) to duplicate, use and disclose the aforesaid information for the purpose of performing this Agreement; (2) to conduct customized analysis and evaluation with respect to the Information in order to modify, improve or optimize the Logistics Solution Services.9. เหตุสุดวิสัย

9. Force Majeure


9.1 ทั้งช๊อปไลน์และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าใดในการจัดส่งพัสดุที่เกิดขึ้นจากเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

9.1. Neither SHOPLINE nor Logistic Service Provider shall be liable for any loss, damage or delay in delivery of the Parcel arising from any of the following reasons:


9.1.1 การไม่ให้บริการหรือความล่าช้าในการให้บริการอันเนื่องมาจากการกบฎ การลุกฮือ การจลาจล อัคคีภัย อุทกภัย การนัดหยุดงาน พายุ การระเบิด สงคราม การกระทำของรัฐ การปิดพื้นที่ การควบคุมพรมแดน การกักกันและการตรวจสอบโดยศุลกากร คำสั่งของศาลระหว่างประเทศหรือศาลภายในประเทศ โรคระบาดหรือการแพร่ระบาดใหญ่ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น

9.1.1. Failure of or delay in providing services due to insurrection, uprising, riot, fire, flood, strike, storm, explosion, war, government act, lockdown, border control, detention and inspection by customs, orders of international or domestic courts, epidemic or pandemic, or other force majeure events;


9.1.2 การอัปเกรดระบบ การบำรุงรักษา การหยุดทำงาน หรือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดของโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์

9.1.2. System upgrade, maintenance, downtime, or unexpected failure of SHOPLINE Logistics Module;


9.1.3 การเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ ความเสียหายหรือความสูญเสียเนื่องจากข้อบกพร่องและความชำรุดบกพร่องโดยธรรมชาติของสินค้า

9.1.3. Deterioration, quantitative change, damage or loss due to flaws and inherent defects of the Commodities;


9.1.4 เหตุอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันหรือตามที่กฎหมายกำหนด

9.1.4. Other reasons agreed by the Parties or stipulated by the laws.10. ข้อจำกัดความรับผิด การชดใช้

10. Limitation of Liability; Indemnification


10.1 บริการโลจิสติกส์โซลูชันทั้งหมดจัดให้บนพื้นฐานตามสภาพ “ที่เป็น” และ “ที่มีอยู่” ช๊อปไลน์ไม่ให้การรับรองและการรับประกันไม่ว่าในรูปแบบใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์โซลูชัน การจัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชัน หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในการให้บริการโลจิสติกส์โซลูชัน ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ ผู้ค้ารับทราบและตกลงว่าช๊อปไลน์จัดให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่นเพื่อความสะดวกของผู้ค้าเท่านั้น ช๊อปไลน์ปฏิเสธการรับประกันใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงคำรับประกันโดยปริยายต่อความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้โดยปกติหรือความเหมาะสมแก่ประโยชน์ตามความมุ่งหมายโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.1. All Logistics Solution Services are provided on an “as is” and “as available” basis. To the maximum extent permitted by applicable law and except otherwise provided herein, SHOPLINE makes no other representations or warranties of any kind, express or implied, as to Logistic Solution Services, the provision of Logistic Solution Services, or the information or content contained in Logistic Solution Services. The Merchant acknowledges and agrees that SHOPLINE provides Logistic Solution Services for Merchant’s convenience only. To the maximum extent permitted by applicable law, SHOPLINE disclaims any express or implied warranties of any kind, including without limitation the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or non-infringement of third party rights.


10.2 โดยไม่กระทบถึงวงเงินความรับผิดหรือข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้หรือในกฎของช๊อปไลน์ ความรับผิดสะสมของช๊อปไลน์ต่อผู้ค้าจะจำกัดอยู่เพียงแค่ค่าเสียหายโดยตรง และไม่ว่าในกรณีใดทั้งหมด จะไม่เกินจำนวนค่าบริการรวมที่ผู้ค้าจ่ายให้แก่ช๊อปไลน์ในระหว่างระยะเวลาสาม (3) เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดข้อเรียกร้องให้รับผิด ข้อจำกัดความรับผิดนี้ให้บังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่เป็นมูลฐานของข้อเรียกร้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง สัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือมูลฐานอื่นใด ข้อจำกัดเหล่านี้ให้บังคับใช้แม้ว่าจะได้มีการแจ้งให้ช๊อปไลน์ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้ว

10.2. Without prejudice to liability caps or limitations set forth in this Agreement or in SHOPLINE Rules, SHOPLINE’s cumulative liability to the Merchant shall be limited to direct damages, and in all events shall not exceed in the aggregate the amount of fees paid by the Merchant to SHOPLINE during the three (3) month period immediately preceding the event giving rise to the claim for liability. This limitation of liability applies regardless of the legal theory on which the claim is based, including, without limitation, contract, tort (including negligence), strict liability, or any other basis. The limitations apply even if SHOPLINE has been advised of the possibility of such damage.


10.3 ข้อกำหนดของข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นให้บังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

10.3. The provisions of the foregoing disclaimer and limitations of liability shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction.


10.4 ผู้ค้าจะชดใช้ค่าเสียหายและดำเนินการมิให้ช๊อปไลน์ บริษัทในเครือของช๊อปไลน์ และกรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการของช๊อปไลน์ และบริษัทในเครือของช๊อปไลน์ ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจาก (ก) การผิดคำรับรอง คำรับประกัน หรือข้อผูกพันใดของผู้ค้าที่มีอยู่ในสัญญานี้ หรือ (ข) การที่ผู้ค้าผิดข้อกำหนดใดของสัญญานี้หรือกฎของช๊อปไลน์

10.4. The Merchant shall indemnify and hold SHOPLINE, its affiliates, and their respective directors, employees, agents and service providers harmless for and against any and all damages, losses, costs and expenses arising out of or resulting from (a) any breach of any representation, warranty or covenant made by the Merchant contained in this Agreement; or (b) any breach of any provision of this Agreement or SHOPLINE Rules by the Merchant.


10.5 ผู้ค้ารับทราบว่าช๊อปไลน์ได้ตกลงที่จะชดใช้และดำเนินการมิให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเสียหายจากความรับผิดบางประการของผู้ค้า และในบางกรณีจากความรับผิดทั้งหมดของผู้ค้าตามสัญญาที่แยกต่างหากระหว่างช๊อปไลน์ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตราบเท่าที่ช๊อปไลน์จะต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์หรือบุคคลภายนอกอื่นสำหรับเบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือความรับผิดอื่นใดตามหรือที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสัญญาระหว่างช๊อปไลน์กับผู้ให้บริการโล-จิสติกส์ที่เกี่ยวกับการใช้บริการโลจิสติกส์ของผู้ค้าตามสัญญานี้ ผู้ค้าตกลงจะชดใช้และดำเนินการมิให้ช๊อปไลน์ต้องเสียหายจากความรับผิดใดดังกล่าวทั้งหมด ช๊อปไลน์สงวนสิทธิที่จะกำหนดให้ผู้ค้าวางเงินประกันหรือให้การค้ำประกันส่วนบุคคลเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดของผู้ค้าตามสัญญานี้

10.5. The Merchant acknowledges that SHOPLINE has agreed to indemnify and hold the Logistics Service Providers harmless for some, and in some cases, all of the Merchant’s liabilities under separate agreements between SHOPLINE and the Logistics Service Providers. Insofar as SHOPLINE becomes liable to the Logistics Service Providers or any other third party for any penalties, fines, fees, or other liabilities under or in respect of the agreements between SHOPLINE and the Logistics Service Providers concerning the Merchant’s use of the logistics services hereunder, the Merchant agrees to indemnify and hold SHOPLINE harmless from and against any and all such liabilities. SHOPLINE reserves the right to require from the Merchant a deposit or a personal guarantee to secure the Merchant’s obligations and liabilities under this Agreement.11. กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท

11. Governing Law and Dispute Resolution


11.1 สัญญานี้ให้บังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

11.1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand.


11.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามระงับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้โดยดำเนินการเจรจาโดยสุจริตระหว่างผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถระงับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกถึงการดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะยื่นฟ้องต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทย

11.2. The Parties shall attempt to resolve all claims, disputes or controversies arising out of or in connection with this Agreement by conducting good faith negotiations between an authorized representative of each of the Parties. In the event that parties are unable to resolve the claims, disputes or controversies arising out of or in connection with this Agreement within 30 days of the first written notice of the same, both Parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand.12. เบ็ดเตล็ด

12. Miscellaneous


12.1 ช๊อปไลน์มีสิทธิที่จะโอนสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของตนตามสัญญานี้ (โดยการแปลงหนี้ใหม่หรือโดยทางเลือกอื่นตามดุลพินิจเด็ดขาดของช๊อปไลน์) ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจของตน ผู้ค้าตกลงให้ความยินยอมในการโอนสิทธิดังกล่าวไว้ในที่นี้

12.1. SHOPLINE shall have the right to assign all of its rights and obligations under this Agreement (by way of novation or other options in SHOPLINE’s absolute discretion) to an affiliate or a related third party based on its business adjustment, the Merchant hereby consents to such assignment.


12.2 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีสถานะเป็นผู้ที่มุ่งหมายให้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามสัญญานี้ ถ้าอาจได้มีการถือว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ค้าได้ทำสัญญาใดหรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาใด ให้ช๊อปไลน์มีสถานะเป็นผู้ที่มุ่งหมายให้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาดังกล่าว และให้มีสิทธิในการบังคับตามข้อกำหนดของสัญญาหรือความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาดังกล่าวนั้นกับผู้ค้าด้วย

12.2. The Logistics Service Providers shall be intended third party beneficiaries of this Agreement. If the Logistics Service Providers and the Merchant may be deemed to have formed any contract or established any contractual relationship, SHOPLINE shall be an intended third party beneficiary of such contract or contractual relationship and shall have the right to enforce the terms thereof against the Merchant.


12.3 คู่สัญญาตกลงและเข้าใจร่วมกันว่า (ก) ช๊อปไลน์มิใช่ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับจ้าง หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และในทางกลับกัน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ก็มิใช่ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับจ้าง หรือหุ้นส่วนขอช๊อปไลน์ และ (ข) ช๊อปไลน์มิใช่ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับจ้าง หรือหุ้นส่วนของผู้ค้า และในทางกลับกัน ผู้ค้าก็มิใช่ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับจ้าง หรือหุ้นส่วนของช๊อปไลน์

12.3. It is agreed and understood that (a) SHOPLINE is not an agent, representative, contractor or partner of the Logistics Service Providers and vice versa; and (b) SHOPLINE is not an agent, representative, contractor or partner of the Merchant and vice versa.


12.4 ผู้ค้าตกลงไว้ในที่นี้ว่าในการใช้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่น การแสดงเจตนาทั้งหมดของผู้ค้าอาจกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การที่ผู้ค้าตอบ “ตกลง” “ยืนยัน” “ยอมรับ” หรือข้อความอื่นที่คล้ายคลึงกันในโมดูลโลจิสติกส์ของช๊อปไลน์ หรือต่อผู้แทนของช๊อปไลน์ ให้ถือเป็นการที่ผู้ค้าให้ความยินยอมและความตกลงต่อเนื้อหาสาระในการนั้น

12.4. The Merchant hereby agrees that, in the use of Logistics Solution Services, all of the Merchant’s intentions may be expressed by electronic means. The Merchant replying “agree”, “confirm”, “accept” or similar terms on SHOPLINE Logistics Module or to SHOPLINE Representative shall be constitute the Merchant’s consent and agreement to the subject matter thereof.


12.5 การสละสิทธิในข้อกำหนดใดของสัญญานี้ไม่ว่าโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิให้มีผลบังคับใช้เว้นแต่ได้กำหนดชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคู่สัญญาฝ่ายที่สละสิทธิ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในประโยคก่อนหน้านี้ มิให้การกระทำใดที่กระทำตามสัญญานี้ รวมถึงการสืบสวนใดโดยหรือในนามของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้อำนาจ สิทธิ หรือเอกสิทธิใดตามสัญญานี้ ถือเป็นการสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่กระทำการดังกล่าวตามคำรับรอง คำรับประกัน ข้อผูกพัน หรือความตกลงใดที่มีอยู่ในสัญญานี้ การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของสัญญานี้สละสิทธิในการเรียกร้องต่อการผิดข้อกำหนดใดของสัญญานี้ มิให้ถือหรือตีความเป็นการสละสิทธิต่อการผิดสัญญาใดที่เกิดขึ้นในภายหลัง

12.5. No waiver by either Party of any of the provisions hereof shall be effective unless explicitly set forth in writing and executed by the Party so waiving. Except as provided in the preceding sentence, no action taken pursuant to this Agreement, including any investigation by or on behalf of either Party or a failure or delay by either Party in exercising any power, right or privilege under this Agreement, shall be deemed to constitute a waiver by the Party taking such action of compliance with any representations, warranties, covenants, or agreements contained herein. The waiver by either Party hereto of a breach of any provision of this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any subsequent breach.


12.6 ในกรณีที่หน่วยงานผู้มีอำนาจใดชี้ขาดว่าข้อ ข้อย่อย หรือข้อกำหนดอื่นใดที่มีอยู่ในสัญญานี้ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าในขอบเขตใดก็ตาม ข้อ ข้อย่อย หรือข้อกำหนดอื่นใดดังกล่าวนั้นให้ตัดออกจากข้อสัญญาและข้อกำหนดที่เหลืออยู่ หรือตัดออกจากส่วนที่เหลืออยู่ของข้อสัญญาที่เป็นปัญหาตามขอบเขตนั้น และส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้ยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

12.6. In the event that any clause, sub-clause or other provision contained in this Agreement shall be determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such clause, sub-clause or other provision shall to that extent be severed from the remaining clauses and provisions, or the remaining part of the clause in question, which shall continue to be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.


12.7 ตาราง ภาคผนวก และเอกสารประกอบทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงกฎของช๊อปไลน์) ที่แนบท้ายสัญญานี้ ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดระหว่างข้อความในเนื้อหาของสัญญานี้กับข้อความในตาราง หรือภาคผนวก หรือเอกสารประกอบใด (นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในตาราง ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบนั้น) ให้บังคับใช้ข้อความในเนื้อหาของสัญญานี้

12.7. All schedules, exhibits and ancillary documents (including but not limited to SHOPLINE Rules) attached to this Agreement together form an integral part of this Agreement. In the event of any inconsistency between the statements in the body of this Agreement and those in any schedule or exhibit or ancillary documents (other than an exception expressly set forth therein), the statements in the body of this Agreement will control.